Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JenC Underwear zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JenC Underwear worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JenC Underwear ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten:

2.1
Alle aanbiedingen van JenC Underwear zijn vrijblijvend en JenC Underwear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JenC Underwear. JenC Underwear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JenC Underwear dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen:

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, Exclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.

3.3
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JenC Underwear gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door JenC Underwear.

3.5
De verzendkosten worden vermeld op de factuur op internet en de orderbevestiging. Boven de €300 EURO gratis verzending.

Artikel 4. Levering:

4.1
De door JenC Underwear opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3
Na uw bestelling word het zo spoedig mogelijk verstuurd, voor 16:00 Besteld betekent zonder oponthoud/voorradig dezelfde dag verzonden.

4.4
Uw bestelde producten worden per koeriersbedrijf O.A PostNL, DHL Nederland en kleinere Koeriers bij u bezorgd aan de deur/winkel.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JenC Underwear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JenC Underwear geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid:

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JenC Underwear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JenC Underwear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten te restitueren.

7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan JenC Underwear te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gedragen, niet gewassen, in originele verpakking en onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie:

8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JenC Underwear, dan wel tussen JenC Underwear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JenC Underwear, is JenC Underwear niet aansprakelijk.

8.2
Voor eventuele retournering kunt u contact opnemen op de gebruikelijke manier, Dat betekent via: Telefoon( 06-38 94 92 44), E-mail (Info@jencunderwear.nl)of bij ons op de Hazenkamp 66 6836BA Te Arnhem.


Artikel 9. Overmacht:

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JenC Underwear ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JenC Underwear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JenC Underwear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen:

10.1
Indien u aan JenC Underwear schriftelijk opgave doet van een adres, is JenC Underwear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan JenC Underwear schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2
Wanneer door JenC Underwear gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JenC Underwear deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JenC Underwear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JenC Underwear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
JenC Underwear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Alle teksten in deze webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze webshop mag openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Alle foto's en teksten op deze website zijn eigendom van JenC Underwear. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JenC Underwear.

 
Artikel 12. Privacy policy:

12.1
Voor elk bezoek aan een van onze webshops, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. 

Dankzij een SSL certificaat zijn al uw gegevens bij JenC Underwear strikt beveiligd. Zo blijven uw gegevens steeds vertrouwelijk en niet leesbaar door derden. Deze SSL beveiliging is zichtbaar op het moment dat u start met de afrekening in de adresbalk waar het webadres wordt voorafgegaan door de vermelding https:// en de afbeelding van een hangslotje.

JenC Underwear respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. JenC Underwear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

JenC Underwear  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Uw bestelling zal worden verzonden met Postnl. JenC Underwear verstrekt Postnl uw adres gegevens en emailadres voor het verzenden van een track and tracenummer waar u uw bestelling mee kunt volgen.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet op prijs stelt, kun u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar: Info@jencunderwear.nl


12.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie:
JenC Underwear kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze sites verder te ontwikkelen en te verbeteren.


12.3 JenC Underwear verkoopt uw gegevens niet:
JenC Underwear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig in onze webwinkels.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan de onze webwinkels gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


12.4 Cookies
Om u beter van dienst te zijn maken de webshops van JenC Underwear gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dankzij deze cookies kan JenC Underwear haar webshops en advertenties aanpassen aan uw interesses. Door onze webshops verder te bezoeken gaat u akkoord met het verwerken van de gegevens die wij hebben verkregen met behulp van deze cookies. Onze webwinkels gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.



U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij een van onze webwinkels geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van JenC Underwear, dan kunt u altijd per e-mail een bericht sturen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van JenC Underwear, dan kunt u altijd per e-mail een bericht sturen.


© 2006 – 2022 JenC Underwear onderdeel van Abbenhuis Textiel